Mandal historielag
Kontaktinformasjon     Vedtekter     Årsberetning

Om Mandal Historielag.

Mandal historielag ble stiftet i 1991 og har ca. 200 medlemmer.

Lagets formål er at alt av historisk interesse i lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om. Videre skal laget øke og spre kunnskap om alle sider av kommunens historie.

For å gjennomføre dette har laget ca. seks medlemsmøter i året hvor foredragsholdere tar for seg ulike aspekter av lokalhistorien. Mange av foredragene bygger på materiale som ikke tidligere er publisert. Alle medlemsmøtene holdes i Tidemandgården - vanligvis på tirsdager. Tonen er uformell, og over kaffen etter foredragene blir det livlig diskutert. Laget har også ofte en tur til et historisk sted tidlig på høsten.

Hvert nyttår sendes heftet «Slekters gang» til medlemmene. Det inneholder lokalhistoriske artikler i popularisert form.

Kontingenten er 200 kr for enkeltmedlemmer og 300 kr for par/ektefeller.

Laget ledes av et styre på syv medlemmer.

 

Kontaktinformasjon

 • Mandal Historielag
  v/ Thor Gunnar Hansen
  Torjusheigt. 28
  4514 MANDAL
 • thor.g.h KRØLLALFA online.no

Styret

 • Thor Gunnar Hansen, formann.
  Tlf. 97186369
  E-postadresse: thor.g.h KRØLLALFA online.no

 • Anna Solheim, kasserer.
  Tlf. 91514884
  E-postadresse: anna.solheim1 KRØLLALFA gmail.com

 • Anne Lill Støhlmacher Falk, Sekretær.
  Tlf. 95061020

 • Johanna D. Nilsen, styremedlem.
  Tlf. 99494730

 • Inger Lise Nordheim, styremedlem.


 • Gunhild H. Sveinall, styremedlem.
  Tlf. 99038229
  E-postadresse: gunsvein KRØLLALFA online.no

 • Gustav Reiersen, styremedlem.


Valg komité

 • Dag Buø.
  Tlf. 38261667

 • Inger Marie Pedersen.
  Tlf. 90679676

 • Svein Sørensen.
  Tlf. 90414276

 • Kjell Ove Sætren.
  Tlf. 47660409

 • Liv Gauslå.
  Tlf. 99474455

Nettstedsansvarlig

 • Jørn-Terje Nøding Gabrielsen
  Telefon: 41763463
  E-postadresse: jorn KRØLLALFA noding.com
 

Normalvedtekter for historielag

 1. Mandal historielag har sitt virkeområde i Mandal kommune. medlemskapet er åpent for alle
 2. Lagets formål er:
  • Å arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets område blir tatt vare på og vernet om
  • Å vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om, kommunens historie.
 3. For å nå formålet, skal laget:
  • Organisere og lede historisk virksomhet: møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, stedsnavn og annet av historisk interesse.
  • Arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner av alle slag i kommunen
  • Samarbeide med andre historielag, med Agder historielag og Landslaget for bygde- og byhistorie.
 4. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av februar måned. Årsmøtet kunngjøres med to ukers varsel i lokalpressen. Følgende saker behandles: Årsmelding, regnskap, budsjett, årskontingent, valg av formann, valg av styremedlemmer, valg av revisor og andre tillitsmenn. Andre saker som samsvarer med lagets formål kan fremmes senest 1 - en - uke før årsmøtet.
 5. Laget ledes av et styre på syv medlemmer; formann og seks styremedlemmer. Styret er lagets kontaktledd med andre historielag og kommunens kulturstyre. Det er ansvarlig for lagets økonomi og forvaltning av lagets eiendeler. Styret er vedtaksført når minst fire styremedlemmer er til stede, og innkalling til møtet er skjedd på vanlig måte.
 6. Om styret ikke holder årsmøte i to påfølgende år, kan en frivillig gruppe medlemmer - etter vanlig kunngjøring - holde årsmøte. Det nye styret overtar det gamle styrets retter og plikter.
 7. Oppløsning av laget kan bare skje på årsmøtets enstemmige beslutning. Styret i Agder historielag skal konsulteres. Lagets midler kan overføres til andre historiske lag i kommunen, eller stilles til disposisjon for tiltak i kommunen som samsvarer med lagets formål, eller overføres til Agder historielag. Lagets arkiv skal overføres til kommunens lokalarkiv, eller statsarkivet i Kristiansand.
Mandal historielag,
3. januar 1991
 

Årsmøte for Mandal historielag 2015

Årsmøtet ble holdt i Tidemandgården og samlet 35 personer, inkl. styret. Dag Buø ønsket velkommen, og dokumenter til årsmøtet ble utdelt til de tilstedeværende.
Dagsorden for møtet:
1. Innkallingen til årsmøtet som var annonsert i Lindesnes avis 2 ganger, i januar og februar måned, ble godtatt.
2. og 3. Som møteleder ble valgt Dag Buø og som referent ble valgt Inger Marie Pedersen.
4. Til å underskrive protokollen ble valgt Ragnhild Kleven og Torbjørn Rugland.
5. og 6. Årsberetning for 2014 ble lest og funnet i orden. Regnskapet for 2014 ble gjennomgått av kasserer og godtatt av årsmøtet.
7. Årsmøtet fastsatte kontingenten for året 2016 til kr. 150,-.
8. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, og styret for 2015 er følgende:
Valgkomiteen fremmet ikke forslag på formann (1 år), og styret konstituerer seg selv og fordeler oppgavene.
Kasserer Astrid C. Salvesen Walther (2 år)
Styremedlemmer Anna Solheim, Svein Olaf Johannessen, Gunhild H. Sveinall og Svein Arne Sørensen for 1 år.
Styremedlemmene Johanna D. Nilsen, Egil Johanssen og Thor Gunnar Hansen for 2 år.
Revisor: Helge Klev og Nils Reidar Christensen, begge valgt for 1 år.
Styret forslo følgende valgkomite: Dag Buø, Inger Marie Pedersen, Torbjørn Rugland, Kjell Ove Sætren og Liv Gauslaa, alle for 1 år, enstemmig valgt.
9. Eventuelt:
Det var ikke innkommet spesielle saker til behandling på årsmøtet.
Det ble foretatt loddtrekning av gevinsten for året 2014, og Torbjørn Rugland ble den heldige vinneren av et trykk, laget av Ottar Helge Johannessen.
Etter årsmøtebehandlingen var det Thor Gunnar Hansen fra Vest-Agder museet som kåserte om maleren Adolph Tidemand, hans slektshistorie.
Hansen viste bl.a. det fine familieportrettet som er malt i i 1857. Det viser Tidemands hustru Claudine og deres sønn Adolph. Maleriet er utført av Tidemand, mens hode til Tidemand er malt av en venn fra Dusseldorf. Maleriet som har hengt i havestuen i Skrivergården i en årrekke, ble restaurert i 2014 og er nå å se i Andorsengården.
deHansen kåserte om Tidemands slekt, både sønn og sønnesønn. Familien var ikke tallrik, og med maleren Adolph Tidemands sønnesønn, døde slekten ut.
Kåseriet var av store interesse, forsamlingen lyttet ivrig og praten gikk livlig etterpå.
Kvelden ble avsluttet ca. kl. 21.00 med Mandalskringle, kaffe og te.

Årsberetning for Mandal historielag 2014

Årsmøtet 11. februar ble holdt i Tidemandgården, samlet 45 personer, inkl styret. Formann Jan Tage Olsen ønsket velkommen.
Dagsorden for møtet:
Innkallingen til årsmøtet som var annonsert i Lindesnes avis 2 ganger, i januar og februar måned, ble godtatt.
Som møteleder ble valgt Jan Tage Olsen og som referent ble valgt Inger Marie Pedersen.
Til å underskrive protokollen ble valgt Anne Marie Daasvatn og Knut Lindseth.
Årsberetningen ble lest og funnet i orden. Regnskapet for 2013 ble gjennomgått av kasserer og godtatt av årsmøtet.
Årsmøtet fastsatte kontingenten for året 2015 til kr. 150,-.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, og styret for 2014 er følgende:
Valgkomiteen har ikke foreslått navn på formann (1 år).
Astrid C. Salvesen Walther, kasserer (1 år).
Styremedlem: Inger Marie Pedersen (1 år).
Styremedlem: Dag Buø (1 år).
Styremedlem: Svein Olaf Johannessen (2 år).
Styremedlem: Gunhild Sveinall (2 år).
Styremedlem: Anna Solheim (2 år).
Styremedlem: Svein Sørensen (2 år).
Styret konstituerer seg og fordeler arbeidsoppgavene.
Revisor: Helge Klev og Nils Reidar Christensen, begge valgt for 1 år.
Valgkomite: Sigurd R. Walther, Aase Pedersen, Torbjørn Rugland, Kjell Ove Sætren og Liv Gauslaa, alle valgt for 1 år.
Det ble foretatt loddtrekning av gevinsten for året 2013.
Aase Jorunn Pedersen vant fotografi, og Per Valebrokk vant boka Trollene på Stangheia.
Da årsmøtesakene var behandlet, var det pensjonist Hans Skoie som kåserte om Stemmen, byens første vannverk.

Årsberetning for Mandal historielag 2011

Styret har i 2011 bestått av:

Svein Olaf Johannessen , formann

Astrid C. Salvesen Walther, kasserer

Inger Marie Pedersen, sekretær

og medlemmene: Kjell Ove Sætren, Torbjørn Rugland, Dag Buø og Liv Gauslaa.

Revisorer: Helge Klev og Nils Reidar Christensen.

Valgkomite: Sigurd R. Walther, Aase Pedersen, Mona Tronstad, Helga Saanum og Marion Lundevik.

Historielaget har i 2011 hatt 6 styremøter og 6 medlemsmøter, inkl. årsmøtet. Styret har i tillegg hatt korte styremøter i forbindelse med hvert medlemsmøte.

Årsmøtet ble avholdt 8. Februar.

Det var 33 personer tilstede.

Formannen åpnet møtet, og vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått. Årsberetning 2010 ble lest og funnet i orden. Regnskap for 2010 ble referert av kassereren og godkjent.

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag, som ble enstemmig vedtatt. Som nye medlemmer ble valgt Liv Gauslaa og Dag Buø.

Årsmøtet utnevnte et nytt æresmedlem, Per H. Iversen, som hadde hatt sammenhengende styreverv i 15 år. I tillegg ble det overrakt blomster til de medlemmer som gikk ut av styret.

Loddtrekningen viste at Elise Reinertsen vant bildet, som var gevinsten i år 2010.

Etter at årsmøtesakene var gjennomgått, gav formannen en oversikt over boka Elektrisk lys i Mandal 100 år. Årsmøtet gav sin tilslutning til av overskuddet av salget samles i ett fond for tilsvarende prosjekter.

Emne for kvelden var: ”Hva finnes av film og video fra Mandal og hvordan ta vare på slike som er av lokalhistorisk interesse.”

Medlemsmøte 8. mars samlet ca. 30 personer.

Temabok fra Vest-Agder museet med tittelen *Alkohol - gleder og sorger”, som ble utgitt før jul i 2010 var utgangspunktet for kveldens foredrag. Regionkonservator Thor Gunnar Hansen ved Vest-Agder museet var kveldens foredragsholder og har skrevet ett av kapitlene i boka, ”Hvem vil gå inn i evigheten som brennevinshandler?”.

Medlemsmøtet 5. April:

Den kvelden var det 35 personer tilstede. Tema denne kvelden var Roma v/Jostein Andreassen fra Søgne.

Interessen for foredraget var meget stor. Det var en lydhør forsamling som fulgte tema i halvannen time.

De av oss som ikke tidligere har besøkt Roma, fikk en utmerket gjennomgang av noen av de bygninger og malerier som finnes, som igjen gav oss tanker om en snarlig reise til Italia og til Roma.

Årets tur ble planlagt til siste søndag i august og skulle gått til Farsund og Vanse, men p.g.a. liten oppslutning, ble turen avlyst.

På medlemsmøtet 18. Oktober møtte 35 personer.

Kveldens foredragsholder var Torbjørn Greipsland, som kåserte om utvandringen til Amerika og om nordmenn som deltok i Borgerkrigen i tiden 1861 – 1865.

Medlemsmøtet 15. November:

Kveldens emne var JULESKIKKER FRA GAMLE DAGER. Sturla Ertzeid fortalte levende fra gamle dager, hverdager i førjulstiden og julens helligdager.

Det møtte 52 personer, som alle lyttet til Ertzeid med stor interesse.

Medlemsmøtet 13. Desember:

Kveldens kåsør var Gunnar Fredriksen, som på forhånd hadde annonsert at det var Pider Ro og Gabriel Scott som var tema den kvelden.

Fredriksen kom til møtet utkledt som Pider Ro. Aller først en håndhilsning til ”høvdingen”, altså formann i Historielaget, Svein Olaf Johannessen.

Fredriksen fremførte skikkelsen Pider Ro med stor dyktighet, hilste fra Lagmannsholmen og Ludafisk (hunden). Han siterte Reinert med beinet på en fortreffelig måte.

………..

På alle medlemsmøtene har det vært enkel servering med kaffe og kake. Det tas ikke betaling for serveringen, da loddsalget dekker utgiftene.

I tillegg til medlemsmøtene med forskjellige tema, var Slekters gang 2011, ferdig til november-møtet.

Slekters gang 2011 inneholder

 • Harkmark – fra lokalsamfunn til ”sovebygd” – utdrag fra Bygdeboken for Halse og Harkmark av Dag Hunstad

 • Risøbanks historie av Fridtjov Rasmussen

 • Advent og sirkus av Jan Tage Olsen

og ble levert til betalende medlemmer på døren eller via posten i november/desember.

Mandal historielag har pr. desember 197 medlemmer.

Lagets æresmedlemmer er 4, Jan Tage Olsen, Astrid C. Salvesen Walther, Sigurd R. Walther og Per H. Iversen.

Alle medlemsmøter har vært holdt i Tidemandgården, mens styremøter er avholdt privat.Mandal på styremøte 26. januar 2012.

Inger Marie Pedersen

 

Årsberetning for Mandal historielag 2009

Styret i 2008 har vært:
 • Fridtjov Rasmussen, formann
 • Per H. Iversen, sekretær
 • Astrid C. Salvesen Walther, kasserer
 • Reidun Udø, styremedlem
 • Kjell Ove Sætren, styremedlem
 • Thorbjørn Rugland, styremedlem
 • Aase Pedersen, styremedlem

Revisorer har vært:
Helge Klev og Nils Reidar Christensen.
Valgkomité har vært:
Sigurd R. Walther (leder), Bente Askildsen, Marion Lundevik, Mona Tronstad Helga Saanum.

Det har vært 8 styremøter og 6 medlemsmøter og en tur.

Årsmøtet var 20. januar. Formannen åpnet årsmøtet, og de vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått. Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Leder av valgkomitéen leste valgkomitéens forslag. Det var ingen andre forslag. Valget var enstemmig. Fridtjov Rasmussen var dermed valgt som formann etter Helga Saanum som ikke ønsket gjenvalg. Helga introduserte Fridtjov og ønsket han lykke til med formannsvervet.

Deretter ble Astrid C. Salvesen Walther og Sigurd R. Walther utnevnt til æresmedlemmer av historielaget for lang og trofast innsats. Sekretæren takket Helga Saanum for tiden i styret og overrakte blomster.

Bildet ble vunnet av Jørn Terje Nøding Gabrielsen.

Etter årsmøtesakene var det kåseri av Tone Klev Furnes som fortalte om Olav Isachsens liv og malerier. Dette basert på en bok som hun skal utgi i vårsemesteret. Som kunstmaler hadde han med seg mange sterke inntrykk fra Mandal. Furnes gjenga hele slektshistorien til Isachsen. Han ble i Paris influert av realistiske motiv med mørke farger. Det kom også til uttrykk i hans malerier fra Sætesdal hvor familen bodde. Han flyttet etterhvert til Kristiansand. For å overleve malte han også portretter. Etter at hans kone døde, bodde han med sine barn i Elvegata. Selv om han var fattig, nektet han å ta imot penger fra sin rike familie. Opplevde ikke å slå igjennom som maler. Men ble etterhvert kjøpt inn av flere gallerier, bl.a. Nasjonalgalleriet.
Det var ca. 35 til stede på årsmøtet.

På medlemsmøtet 3. mars kom biblioteksjef Rolf Steinar Bergli. Han orienterte om prosjektet ”Gamle fotografier – digitalt billedarkiv i Vest-Agder”. Prosjektet nærmer seg nå avslutning. Nesten alle kommuner og muséer er med. Nå er ca. 20.000 bilder lagt inn på nett. Bergli fortalte om ustyr og fremgangsmåte.
Ca. 35 til stede.

24. mars var Ole Bertil Madsen på medlemsmøtet. Han har nettopp skrevet boka ”Turer i Mandal og omegn”. Det ble fortalt litt om Frilufsrådet, hvilke kommuner det omfatter og hvordan arbeidet blir organisert. Det er nå ryddet og merket ca. 20 mil med turløyper. Fra Mandal gåes det på onsdager kl. 10.00 fra Brannstasjonen. Alle kan møte. Ole Bertil fortalte om enkelte av turene og om de historiske stedene som var der.
Ca. 40 til stede.

Søndag 20. september var det tur med veteranbuss til Tryland kraftstasjon. Mandal historielag var invitert av Lindesnes historielag. Starten gikk fra parkeringsplassen ved Tidemandgården kl. 13.00. Reiseruta var som følger: Ertzeidkverna, Spilling rivefabrikk, skolehuset (utstilling), grendehuset (kaffepause), Tryland kraftstasjon (omvisning), Bergstølsagen (omvisning). Under veis var det foredrag om rutebiltrafikken opp dalen. Hjemkomsten var ca. kl. 18. En vellykket tur.
Ca. 30 var med.

Medlemsmøtet 13. oktober var viet temaet: ”Da elektrisiteten kom til Mandal”.
I og med at det julaften i år er 100 år siden elektrisiteten kom til Mandal, har denne saken i år vært en hovedsatsing for historielaget. Det er historien om det storverk en enkelt mann, Marius Christensen, utrettet til gagn for byen.
På medlemsmøtet fortalte Fridtjov historien om elektrisiteten og begynte med å fortelle om situasjonen i byen før elektrisiteten kom. En svekket by med synkende folketall og lite arbeide. Byen lå i dvale. Med bygging av elektrisitetsverket på Trædal, skaffet Marius Christensen byen elektrisk kraft, og derved mulighet til utvikling av industri og ny vekst. Roar Christensen fortalte livshistorien til sin bestefar som døde i 1948

Formannen, Fridtjov Rasmussen, tok på seg arbeidet med å samle i bokform historien om utbyggingen av byens elektrisitetsforsyning i disse 100 år, sammen med Roar Christensen som skrev presentasjonen av hans bestefar. Knut Lindseth har vært behjelpelige med å fremskaffe utklipp-stoff til boka og lese korrektur.

Det ble kontaktet mulige sponsorer til trykking av boka, og vi fikk støtte fra Agder Energi, Mandal Kommune, Kraft Sør og Mandals Sparebank, som i alt dekker ca 90 % av trykkeutgiftene ekskl. mva. Det søkes nå om refusjon av merverdiavgiften på trykkingen. Boka skal foreligge til julemøtet 8. desember.

Ca. 40 til stede.

Medlemsmøtet 10. november hadde som tema ”Runesteinen på Hogganvik”. Kåsør var fylkeskonservator Frans Arne Stylegard. Han fortalte om funnet. Runologene brukte lang tid på å undersøke funnet. De konstaterte at det var ekte. Tegnene er lette å lese men ikke å tyde. Avslutningsvis kom han inn på selve funnstedet. Steder er sannsynligvis en gammel gravplass. Viste med kartkonstruksjoner at stedet lå sentralt kommunikasjonsmessig i tiden 300-400.
Ca. 55 til stede.

Medlemsmøtet 8. desember hadde igjen besøk av Dag Hunstad. Tema var ”Sol, sommer, Sørland og turisme”. Han fortalte om hvordan sørlandsbegrepet ble til. Deretter hadde han en historisk oversikt fra 1850 til 1930. Da var det ikke snakk om at Sørlandet skulle bli knyttet til turisme. De fleste turister før var fotturister. Dette endret seg etter 1930. Sørlandet ble nå et landskap for ungdom.

Han fortalte hvordan de første turister bodde. Hytter kom ikke i noen omfattende bruk før på 1950-tallet og enda mer på 60-tallet. Både begrepet ”holmetur” og bruken av strender ble belyst. Under hele kåseriet viste han mange bilder.
Medlemsmøtet ble tradisjonen tro servert gløgg og smultringer.
Ca.40 til stede.

Styret i historielaget har hatt et svært aktivt år. Lokalene i Tidemandsgården er rustet opp med hyller, skuffer og skap. Sigurd R. Walther har vært sentral i dette arbeidet.

Medlemsavgiften er fastsatt til kr. 100,-.

”Slekters gang” ble besluttet delt ut på årsmøtet 26. januar.

Det gjøres oppmerksom på historielagets hjemmesider www.mandalhistorielag.no.

Mandal historielag har 197 medlemmer i 2009. Antallet er ganske konstant. Laget har tre æresmedlemmer: Jan Tage Olsen, Astrid C. Salvesen Walther, Sigurd R. Walther.

Alle medlemsmøter har vært i Tidemandgården

Per H. Iversen
sekretær
 

Årsberetning for Mandal historielag 2008

Styret i 2008 har vært:
 • Helga Saanum, formann
 • Per H. Iversen, sekretær
 • Astrid C. Salvesen Walther, kasserer
 • Reidun Udø, styremedlem
 • Kjell Ove Sætren, styremedlem
 • Thorbjørn Rugland, styremedlem
 • Aase Pedersen, styremedlem

Revisorer har vært:
Helge Klev og Nils Reidar Christensen.
Valgkomité har vært:
Sigurd R. Walther (leder), Bente Askildsen, Marion Lundevik, Mona Tronstad.

Det har vært 6 styremøter og 6 medlemsmøter.

Årsmøtet var 22. januar og her gjennomgikk årsmøtet de faste årsmøtesakene så som årsberetning, regnskap og valg.

Bilde gitt av Per Thomas Govertsen, ble vunnet av Aase Pedersen.

Kåseriet på årsmøtet var ved Agnete Kjellin og hadde tittelen ”Kvinner i Mandalsdistriktet”. Hun framhevet spesielt følgende: Kari Harkmark, Gierts Kari, Valborg Valand, Anna Helgesen, Ellen Gledisch og Marta Steinsvik. Hadde en liten historie om hver av disse. Hun avsluttet med et historisk bakteppe om hvordan kvinner kom med i det politiske liv og utviklingen i kampen for likestilling. Ca. 40 til stede.

Styret foretok i høstsemesteret en registrering og opprydding i historielagets arkiv som omfatter bøker, videoer, dvd’er og diverse annet materiale.

På møtet 11. mars kåserte Hans Skoie om bydelen Buøya. Han tok for seg tre perioder: førkrigsperioden, krigsperioden og etterkrigsperioden. Gjennomgikk utviklingen i hver periode og hvilken betydning de hadde for byutviklingen. Ca. 45 til stede.

Medlemsmøtet 15. april var om bruken av dødsstraff på Agder i årene 1608 til 1660. Kåsør var forsker Terje Sødal fra Universitetet i Agder. Han gjennomgikk først bruken av dødsstraff og hvordan den praktiseres i verden i dag. Deretter gikk han gjennom en rekke dødsstraffer. Særlig detaljert fortalte han om en rettssak fra Holum i 1648 hvor en mann ble henrettet for drap. Det ble påvist hvordan Mosebøkene og budene influerte på straffeloven. Ca. 30 til stede.

Lørdagen etter 17. mai var det ”kjelldagen” på Østerland. Historielaget deltok..

Søndag 31. august var historielaget på busstur til Spangereid. Med var ca. 30 av lagets medlemmer. I kirken var det et foredrag av Bjørn Gabrielsen som fortalte historien til den nå 900 år gamle kirken. Etterpå var det omvisning på området rundt kirken hvor det er påvist flere hundre gamle gravhauger. Vi besøkte Spangereidkanalen og fikk høre historien om denne. Lunsj hadde vi på kaféen ”De fire årstider”. På hjemturen var vi innom det store, nye og moderne havneområdet på Båly.

Den 14. oktober var første medlemsmøte på høsten. Da kåserte Else Kleveland om Henrik Wergeland. Hun trakk opp et historisk bilde av Norge på begynnelsen av 1800-tallet. Henrik Wergelands liv ble gjennomgått. Deretter tok hun for seg diktningen og imponerte med å kunne utenat lange dikt og prosautdrag. Ca. 30 til stede.

Dag Hunstad kåserte 4. november om Wilh. Krag og ”sørlands”-begrepet. Dette er en del av forskningen mot en doktorgrad. Han viste hvordan regionale begrep var i bruk i tidligere tider. 16. mars 1902 kom Krag med sin kronikk i ”Morgenbladet” hvor han introduserte ”Sørlandet”. Han ønsket at det skulle nedfelle seg i kunst og kultur, særlig i muséer. I 1910 var begrepet nokså rotfestet, men først da Stortinget med 80 mot 40 stemmer bestemte at jernbanen til Stavanger skulle hete ”Sørlandsbanen”, var navnet endelig fastslått. Ca. 35 til stede.

Den 8. og 9. november deltok Mandal Historielag, sammen med kommunen, Kirken og Sjømannsforeningen i en markering av 90årsdagen for avslutningen av 1. verdenskrig. Lørdag ble det satt opp en film på kinoen som het ”En dag uten krig”. Søndag var dette tema i gudstjenesten. Etter gudstjenesten var en markering ved de engelske gravene av sjøfolk som ble funnet omkommet i Mandalsskjærgården etter Jyllandslaget. På kvelden var det en markering på Risøbank med taler, musikk og servering av engelske sandwich og te. Det vil antakelig bli laget et eget hefte om denne markeringen.

Julemedlemsmøtet var 2. desember. Her kåserte Nils Reidar Christensen om Kokosøyene og den mandalske tilknytning til disse. Han gikk inn på bakgrunnsmaterialet sitt og hadde lagt ned et imponerende arbeid med å sette sammen dette. Historien til Kokosøyene ble gjennomgått og hvordan sjøfolk fra Mandal etter hvert kom inn i coprafarten. Mest inntrykk gjorde det likevel når han fortalte om seilturen som mannskapet fra Mandal gjorde med seileren ”Clurny Ross” fra Skottland til Kokosøyene. En tur som tok 141 dager rundt ”Kapp det gode håp”. I 1978 overtok Australia øyene etter å ha kjøpt dem av Cluny Ross familen. Ca. 50 til stede.

Styret har besluttet å kjøpe inn audiovisuelt utstyr som kan stilles til disposisjon til foredragsholderne på medlemsmøtene.

Det gjøres igjen oppmerksom på historielagets hjemmesider www.mandalhistorielag.no.

”Slekters gang” ble besluttet delt ut på årsmøtet 20. januar 2009.

Styret har forslått at medlemskontingenten fortsatt skal være kr. 100,-.

Heftet har denne gang en egen verveside slik at det skal være lett å melde seg inn i historielaget. Medlemmene oppfordres til å verve nye historielagsmedlemmer.

Mandal Historielag har 192 medlemmer i 2008. Antallet er ganske konstant. Laget har ett æresmedlem, Jan Tage Olsen.

Alle Medlemsmøtene har vært i Tidemandgården.

Per H. Iversen
sekretær

Årsberetning for Mandal historielag 2007

Styret i 2007 har vært:
 • Helga Saanum, formann
 • Per H. Iversen, sekretær
 • Astrid C. Salvesen Walther, kasserer
 • Mona Tronstad, styremedlem
 • Kjell Ove Sætren, styremedlem
 • Åse Bentsen, styremedlem
 • Aase Jorun Pedersen, styremedlem

Revisorer har vært Helge Klev og Nils Reidar Christensen
Valgkomié har vært: Sigurd R. Walther, Bente Askildsen og Marion Lundevik.
Det har vært 7 styremøter og 6 medlemsmøter.

Årsmøtet var 23. januar og her gikk årsmøtet igjennom de faste årsmøtesakene så som årsberetning, regnskap og valg.

Mandal Turnforening hadde sitt 120 års-jubileum i november 2006. I forbindelse med jubileet ga også turnforeningen ut bind 1 av historien til Mandal Turnforening. Det var skrevet av Tor Hønneland, og han var invitert til årsmøtet for å fortelle om dette arbeidet. Han fortalte detaljert om de sportslige forhold som er omtalt i boka og viste en rekke bilder. Arbeidet med bind 2 er i gang og skal ha hovedvekt på den organisatoriske aktiviteten. Det var trekning på bildet som var gitt av Martha Midling. Vinner var Jan Tage Olsen. Ca. 35 til stede.

Den 27. februar var det åpent møte i bystyresalen. Temaet var russerfangene på Agder, og kåsør var Harald Sødal. Foredraget var basert på hans bok ”Bare en vendte tilbake”. Gjennom fortellingen om russerfangen Ivan følges hele tilværelsen til fangen, og det ble gitt forklaring på hvorfor ingen hørte noe fra dem etter krigen. Sødal foretok flere reiser i Russland hvor han traff mange av de tidligere fangene. Dette ville han komme tilbake til i et forsettelsesforedrag. Hans kone Margrethe spilte russiske folkemelodier under foredraget. Ca. 40 til stede.

Den 20. mars kom Nils Reidar Christensen med sitt foredrag om ”Savonmaa”. Hele foredraget er trykket i årsskriftet og omtales derfor ikke nærmere. Ca. 40 til stede.

Den 16. oktober kom Harald Sødal tilbake og hadde sitt fortsettelsesforedrag om russerfangene. Denne gang var hovedvekten lagt på hvilken skjebne fangene fikk da de kom hjem. Han fortalte Om Viktor som var med på å lage flyplassen på Lista og som ble betraktet som landssviker. Hans kone derimot, var helt av Sovjetunionen. Til slutt fortalte han om nordmannen Hjalmar Christensen som hadde oppvekst som barn i Sovjetunionen i Stalintiden. Om hans liv er det utgitt en bok i regi av Stiftelsen Arkivet. Ca. 35 til stede.

Den 13. november var det medlemsmøte på ”Hald”. Her kåserte Knut Lindseth om historien til herskapshuset ”Hald”. Han gikk gjennom bygningsperioden og hvordan dagliglivet og selskapslivet til familien Bugge var. Særlig vekt ble lagt på Bugges store samlinger av antikviteter. Det ble også gitt en kort orientering om dagens drift som skole og pensjonat. Etter foredraget var det omvisning. Ca. 55 til stede.

Årets siste medlemsmøte var 4. desember. Det ble vist filmer; Amaldus Nielsens liv, Circle of Life (Vigelandsanlegget/Frognerparken) og Kleven i hundre. Tradisjonen tro ble det servert smultringer og gløgg. Ca. 30 til stede.

Mot slutten av 2006 og i januar 2007 deltok historielaget sammen med Mandal Kystlag, Mandals Sjømannsforening og Søgne Kystlag i flere planleggingsmøter i forbindelse med markeringen av ”Savonmaas” forlis. Selve markeringen foregikk på ”Venterommet” den 20 januar. Den er omtalt i årsskriftet.

19. mai deltok flere av lagets medlemmer på årets ”Kjelldag” ved laksestigene sammen med Mandal byselskap og Mandal kystlag. Ole Guttorm Ihme holdt foredrag, og det ble servert laks, kaffe, brus og boller.

2. september var alt klart for en tur til Ryvingen fyr for laget medlemmer. Da dagen kom, var været så ruskete at turen måtte avlyses.

Søndag 18. november var historielaget medarrangør for en Griegkonsert på Risøbank. Medvirkendde var Håkon Sødal og Finn Benestad. Et vellykket arrangement med ca. 60 til stede.

Den 28. november døde æresmedlem Magus Skaar. Jan Tage Olsen representerte historielaget i begravelsen. På julemøtet sa Per H. Iversen minneord over Magnus og det var ett minutt stillhet.

”Slekters gang” 2007 ble besluttet delt ut på årsmøtet 22. januar 2008 og sendt til øvrige medlemmer.

Styret har foreslått at medlemskontingenten fortsatt skal være kr. 100,-.

Mandal historielag haar 190 medlemmer i 2007. Antallet er ganske konstant. Laget har ett æresmedlem, Jan Tage Olsen.

Alle møter, med unntak av møtene i bystyresalen og på ”Hald” har vært i Tidemandgården.

Per H. Ivesen
sekretær
 
Denne siden ble sist oppdatert $Date: 2018-01-22 10:48:30 +0100 (Mon, 22 Jan 2018) $