Om Mandal Historielag

Fra møtelokalet i Tidemandgården
Fra møtelokalet i Tidemandgården

Mandal historielag ble stiftet i 1991 og har ca. 200 medlemmer.Lagets formål er at alt av historisk interesse i lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om. Videre skal laget øke og spre kunnskap om alle sider av kommunens historie.

For å gjennomføre dette har laget ca. seks medlemsmøter i året hvor foredragsholdere tar for seg ulike aspekter av lokalhistorien. Mange av foredragene bygger på materiale som ikke tidligere er publisert. Alle medlemsmøtene holdes i Tidemandgården – vanligvis på tirsdager. Tonen er uformell, og over kaffen etter foredragene blir det livlig diskutert. Laget har også ofte en tur til et historisk sted tidlig på høsten.Hvert nyttår sendes heftet «Slekters gang» til medlemmene. Det inneholder lokalhistoriske artikler i popularisert form.Kontingenten er 200 kr for enkeltmedlemmer og 300 kr for par/ektefeller.

Laget ledes av et styre på syv medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret

Valg komité

 • Anne Lise Eielsen
 • Unni Iversen
 • Thor Gunnar Hansen

Nettstedsansvarlig

 • Per Stensrud.
  Telefon: 90523973
  E-postadresse: stensrudper@gmail.com

Normalvedtekter for historielag

 1. Mandal historielag har sitt virkeområde i Mandal kommune. medlemskapet er åpent for alle
 2. Lagets formål er:
  • Å arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets område blir tatt vare på og vernet om
  • Å vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om, kommunens historie.
 3. For å nå formålet, skal laget:
  • Organisere og lede historisk virksomhet: møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, stedsnavn og annet av historisk interesse.
  • Arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner av alle slag i kommunen
  • Samarbeide med andre historielag, med Agder historielag og Landslaget for bygde- og byhistorie.
 4. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av februar måned. Årsmøtet kunngjøres med to ukers varsel i lokalpressen. Følgende saker behandles: Årsmelding, regnskap, budsjett, årskontingent, valg av formann, valg av styremedlemmer, valg av revisor og andre tillitsmenn. Andre saker som samsvarer med lagets formål kan fremmes senest 1 – en – uke før årsmøtet.
 5. Laget ledes av et styre på syv medlemmer; formann og seks styremedlemmer. Styret er lagets kontaktledd med andre historielag og kommunens kulturstyre. Det er ansvarlig for lagets økonomi og forvaltning av lagets eiendeler. Styret er vedtaksført når minst fire styremedlemmer er til stede, og innkalling til møtet er skjedd på vanlig måte.
 6. Om styret ikke holder årsmøte i to påfølgende år, kan en frivillig gruppe medlemmer – etter vanlig kunngjøring – holde årsmøte. Det nye styret overtar det gamle styrets retter og plikter.
 7. Oppløsning av laget kan bare skje på årsmøtets enstemmige beslutning. Styret i Agder historielag skal konsulteres. Lagets midler kan overføres til andre historiske lag i kommunen, eller stilles til disposisjon for tiltak i kommunen som samsvarer med lagets formål, eller overføres til Agder historielag. Lagets arkiv skal overføres til kommunens lokalarkiv, eller statsarkivet i Kristiansand.
Mandal historielag,
3. januar 1991
Scroll to Top