Personvernerklæring for Mandal Historielag

Vilkår og personvernserklæring for historielagets hjemmeside og medlemsregister.

Innledning.
Personvernerklæringen gjør rede for Mandal Historielagets håndtering av personopplysninger som samles inn
for å utøve lagets tjenester overfor medlemmer og andre laget jobber med. Mandal Historielag behandler
kun begrensede mengder personopplysninger, hovedsakelig i form av medlemsregister og epostlister.
Ingen av disse inneholder sensitive opplysninger.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser om
innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til leder.

Formålet med personopplysninger.
Fra Mandal Historielags medlemmer innhentes navn, adresse, telefonnummer og epost adresse
ved innmelding. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta
eventuelle offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. Mandal Historielag trenger opplysningene om våre
medlemmer for å kunne gi informasjon og tilbud medlemmene.

Når en melder seg inn i Mandal Historielag samtykker en til at organisasjonen bruker
personopplysninger til, eksempelvis informasjon om møter, invitasjon til arrangementer mm.
Mandal Historielags hjemmeside benytter seg av informasjonskapsler (cookies) både til innloggingen og til
besøksstatistikk. Disse inneholder ikke personopplysninger.

Målsettinger.
Personvern skal inngå som en naturlig del av Mandal Historielags oppgaver og rutiner der personopplysninger behandles.

Følgende mål for personvern gjelder:

Mandal Historielag behandler personopplysninger i tråd med lovverket.
Våre medlemmer har en bevissthet rundt behandling av personopplysninger
Ved behandling av personopplysninger er informasjonssikkerheten ivaretatt

Etterlevelse.
Ny personopplysningslov trådde i kraft 25. mai 2018. For å sikre god etterlevelse av lovverket,
må alle medlemmer, representanter eller andre bidragsytere som behandler personopplysninger for Mandal Historielag,
lese dette dokumentet og etterleve de beskrevne rutinene.

Regler for innsyn, retting og sletting.
Medlemmene har til en hver tid rett til å kunne be om innsyn i alle sine lagrede personopplysninger.
Ved avsluttet medlemskap kan medlemmet be om å få alle sine personopplysninger utlevert eller slettet.

Tilgang til personopplysningene.
Tilgang til og behandling av personopplysningene er begrenset til medlemmene i styret i Mandal Historielag,
redaksjonskomiteen i Slekters Gang og til lagets IT ansvarlige. Midlertidig innsyn kan likevel gis unntaksvis til medlemmer og personer  som
trenger dette for å løse oppgaver som er blitt delegert til dem av styret.

Lagring av personopplysninger.
Personopplysninger, hjemmeside, bilder, medlemsinfo, besøkshistorikk og backup lagres på server i Norge.
Personopplysningene lagres så lenge det er pålagt etter regnskapsloven, og så lenge det er hensiktsmessig.

Rutine ved eventuelle sikkerhetsbrudd.
Mandal Historielag har et avvikssystem med en fastlagt avviksrutine. Dersom det oppstår et
sikkerhetsbrudd der brukernavn/passord kommer på avveie, eller medlemslisten blir stjålet, skal det sendes
varsel til alle brukere/medlemmer via epost så snart som mulig. Det skal også lages en rapport som beskriver
hva som har skjedd og som foreslår løsninger for at dette ikke skal skje igjen.

Avvikets alvorlighetsgrad avgjøres av styret. Dersom styret vurderer avviket som alvorlig, skal Datatilsynet
underrettes snarest.

Mandal Historielag 2019 Vilkår og Personvernerklæring

Scroll to Top