Mulig salg av Tidemandgården og Høgtun

KULTURKOMMUNEN LINDESNES
Tidemandgården og Høgtun

I rådmannens forslag til budsjett for 2023 ligger det inne et mulig salg av Tidemandgården og
Høgtun. Begge forslag er fullstendig uakseptable, og må avvises. «Byen med de store
kunstnere» selger ikke Adolph Tidemands barndomshjem, eller Marnardals tusenårssted.
Tidemandgården er en bygning med egenverdi, og med en beliggenhet inntil
Andorsengården med Vest-Agder-museet som gjør det uomtvistelig nødvendig å bevare
offentlig eierskap og kontroll. Disse byggene og institusjonene må sees i sammenheng.
Mandal Historielag vil derfor insistere på fortsatt kommunalt eierskap, som i dag, med økt
fokus på fellesskapets forpliktelse – og privilegium – å forvalte kulturarven. Det kan blant
annet bli aktuelt å se på haven bak med tanke på fremtidig billedgalleri. Det er også viktig at
både administrasjonen og politikerne følger opp sitt forvalteransvar for kulturarven ved å
sette av tilstrekkelige midler hvert år til skikkelig ivaretakelse av bygningsmassen, og ikke
utsette det hele til kostbare skippertak når forfallet blir påtrengende. Det kommunale
budsjettet for 2023 er en gyllen anledning til å løfte bevissthetsnivået for den betydning
kulturmangfoldet har for innbyggerne, det limet kultursektoren er for trivsel og aktivitet, for
sosial samhandling og stedsidentitet. Da er slike møteplasser som Høgtun og
Tidemandgården helt sentrale.
Lindesnes kommune har satt i gang arbeidet med å rullere Kulturmiljøplanen, og koordinere
planene fra de tre tidligere kommunene. Dette er et svært viktig arbeid, og det er viktig at
politikerne holder fokus på kommunens kulturelle arv. Det er dessuten viktig at man i lys av
begrepet Frivillighetens år satser på – og legger godt til rette for – hele spekteret av lag og
foreninger, og ikke går motsatt vei. Med dagens bevissthetsnivå rundt betydningen av den
kulturelle arven må man ha lært av gårsdagens feil, og i dag foreta de riktige valg. Derfor er
det utelukket for kommunen «å kvitte seg med» slike signalbygg som Høgtun og
Tidemandgården. De er ikke i første rekke en utgiftspost, men et aktivum for det kulturelle
livet i lokalmiljøet, en trivselsfaktor av økonomisk betydning, en del av det kulturelle
mangfoldet for innbyggerne, og det kulturtilbudet vi ellers bruker for å tiltrekke nye
innbyggere til denne flotte kommunen.
Mandal Historielag
v/ Gustav Reiersen.
Sekretær.
Sendt til kommunen 13.11.2022, journalført 14.11.2022, journalnr. 22/02956

Scroll to Top