ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2015.

Årsberetning 2015
Årsmøtet 10 februar ble holdt i Tidemandgården med ca 35 personer til stede. Dag
Buø ønsket velkommen.

 1. Innkallingen var som vanlig annonsert i Lindesnes 2 ganger, i januar og
  februar, og ble godtatt.
 2. Som møteleder ble valgt Dag Buø.
 3. Som referent ble valgt Inger Marie Pedersen.
 4. Til å underskrive protokollen ble valgt Ragnhild Kleven og Torbjørn Rugland.
 5. Årsberetning ble lest og godkjent.
 6. Regnskapet for foregående år ble gjennomgått og godkjent.
 7. Årsmøtet fastsatte kontingenten for året 2016 til kr. 150,-.
 8. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, og styret for 2015 er følgende:
  Valgkomiteen fremmet ikke forslag på formann, og styret konstituerer seg
  selv og fordeler oppgavene.
  Kasserer Astrid C. Walther
  Styremedlemmer Som fortsetter 1 år: Anna Solheim, Svein Olaf Johannessen,
  Gunhild H. Sveinall.
  Styremedlemmer valgt for 2 år: Johanna D. Nilsen, Egil Johanssen og Thor
  Gunnar Hansen.
  Revisor for 1 år: Helge Klev og Nils Reidar Christensen.
  Styrets forslag til valgkomité: Dag Buø, Inger Marie Pedersen, Torbjørn
  Rugland, Kjell Ove Sætren og Liv Gauslaa ble enstemmig valgt.
 9. Eventuelt: Det var ikke kommet spesielle saker til årsmøtet
  Det ble foretatt loddtrekning av gevinsten for året 2014, og Torbjørn ble den heldige
  vinneren av at trykk av Ottar Helge Johannessen.
  Etter årsmøte behandlingen kåsert Thor Gunnar Hansen om maleren Adolph
  Tidemand og hans slekt.

Medlemsmøtet 24 mars
Astrid Walther ønsket 25 tilhørere velkommen.
Audun T. Håbesland viste film om Torjusheia og da Uranienborg ble ryddet, og nytt
kikkerthus bygd. Det begynte med grusing av veiene i 2004 og offisiell åpning av
kikkerthuset av daværende ordfører Åse Lill Kimestad.


Medlemsmøtet 28 april
Svein Olaf Johannessen ønsket 40 fremmøtte velkommen. Trygve L. Jensen viste så
bilder fra Jensens Fotoateliers arkiv. Det begynte med bilder fra krigen og fram til litt
etter frigjøringen. Det kom hele tiden kommentarer til bilder, så vi fikk mye ekstra
historie rundt dem.

Medlemsmøtet 1. september
Svein Olaf Johannessen ønsket 35 tilhørere velkommen.
Knut Lindseth kåserte over emnet «Gismerøya. Fra seilskuter til moderne
verftsindustri». Han begynte helt tilbake til 1500-tallet da hollendere drev verft i
området. Storhetstiden på 1700- og utpå 1800-tallet, og nedgangstiden på slutten
av 1800-tallet. Han endte opp med åpning av broa 13. oktober 1985.


Medlemsmøtet 27. oktober
Astrid Walther ønsket 30 tilhørere velkommen.
Thor Gunnar Hansen kåserte over emnet «Haugianerne» 150 år. Hvem har eid
Mandals juvel?
Han begynte med stedet, ei røykstue på prestegården Vikøy i Nordheimsund. Bildet
er malt i 6 versjoner, og bildet i Mandal er den siste. Det ble godt dokumentert
hvem som hadde eid det helt fram til det ble kjøpt av Mandal kommune
v/museumsbestyrer Knut Lindseth i 1978. Vi fikk også noen ekstra opplysninger om
kjøpet av Knut Lindseth som var tilstede.
Medlemsmøtet 1. desember
Svein Olaf Johannessen ønsket 25 tilhørere velkommen.
Ådne Fardal Klev hadde lysbildekåseri om Susanne Sophie Gustava Kielland – Kvinneforeningenes mor. Vi fikk høre om hennes oppvekt og liv, men også mye om livet den gang på stedene Kongsberg, Drammen Mandal og Lyngdal. Vi fikk aldri noe
sikkert svar på hvor O, jul med din glede ble skrevet, Finnøy eller Lyngdal, men Ådne velger å tro at det er i Lyngdal.
Styremøter
Det er avholdt 6 Styremøter i Skippergata 4
Slekters gang
Innhold: Mandals Motorfabrikk – Mandal Byselskap restaurerer drivhusene på Risøbank – Driftig dame med røtter i Mandal – Mandal Folkebibliotek 100 år – Jobb.
Medlemmer

Mandal historielag hadde i 2015 217 betalende medlemmer og 5 æresmedlemmer.

På alle medlemsmøtene har det vært enkel servering. Lotteriet gir så pass inntekter
at det dekker serveringen.

Scroll to Top