ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2021.

MANDAL HISTORIELAG

ÅRSMELDING FOR 2021

Årsmøte og andre møter

På grunn av koronapandemien ble det ikke holdt årsmøte i 2021. Norge var «stengt ned» i perioden 12. mars 2020 til 25. september 2021. Ny «nedstengning» ble bestemt fra 15. desember. Styret i Mandal Historielag tok inn over seg den vanskelige/umulige møtesituasjonen og satt med styreansvaret i 2021 uten at valg ble utført i et årsmøte. Det gjelder spesielt alle som var valgt for ett år i årsmøtet 21. januar 2020. det er styremedlemmene Steinar Børresen, Inger Lise Nordheim og Gustav Reiersen samt styreleder Thor Gunnar Hansen. I tillegg gjelder det valgkomiteen og revisor. Redaksjonskomiteen for Slekters gang blir ikke valgt på årsmøte.

De nevnte personene er velvilligst blitt værende i sine posisjoner også i 2021. De er innstilt på å være det til nytt valg i kommende årsmøte i 2022. Da vil valg av styremedlemmene foregå med grunnlag i at disse har sittet det første året av en ny valgperiode på to år. Dette er gjort i forståelse med valgkomiteen.

Styret for 2021 kan således settes opp slik:

 • Thor Gunnar Hansen, leder Ett år
 • Gustav Reiersen, sekretær To år
 • Steinar Børresen, kasserer To år
 • Bente M. Christensen Ett år
 • Ole Guttorm Ihme Ett år
 • Inger Lise Nordheim To år
 • Eva Saanum Ett år

Valgkomiteen for ett år om gangen:

 • Anne-Lise Eielsen
 • Anna Solheim
 • Unni Iversen

Revisor for ett år om gangen:

 • Nils Reidar Christensen

Per Stensrud hadde ansvar for oppdatering av historielagets hjemmeside med adresse www.mandalhistorielag.no/.

På grunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien ble det bare gjennomført tre styremøter og to medlemsmøter. Et styremøte var 14. september til forberedelse av medlemsmøte 21. september. Men medlemsmøtet ble avlyst. De to gjennomførte medlemsmøtene var følgende:

Tirsdag 19. oktober:

Mange Haugland: «Dø om så det gjelder!» Historien om Linge-telegrafist Fredrik Aaros fra Søgne. Møtet var i samarbeid med Mandal museum og ble lagt til Skutegalleriet der. Det var ca. 25 møtende.

Tirsdag 23. november:

Hans og Ole Guttorm Ihme: Gamle Halsaa kirke og oppførelsen av den nye Mandal kirke for 200 år siden. Møtet var i Tidemandgården. Det var ca. 30 møtende.

Slekters gang

Historielagets årsskrift Slekters gang var ferdig trykket 3. november og ble distribuert til medlemmene fra midten av måneden etter å være blitt pakket og gruppert etter adresse i styremøte på Risøbank 9. november. På møtet fikk styret en omvisning i de nyoppussede lokalene i Klokkehuset og diskuterte mulig fremtidig bruk av dette.

Stavemåten til Slekters gang er med liten g. Slik ble det foreslått av lærer John Møll da hans navneforslag ble bestemt tidlig i historielagets historie.

Redaktør Ulf Aanonsen har igjen lagt ned et stort arbeid med bladet.

Slekters gang for 2021 er trykket i et opplag på 400 eks. og har 72 sider med følgende hovedartikler:

Martin Wendt: Mandals byvåpen.

Hans Ihme og Ole Guttorm Ihme: Pioneren på veien.

Torbjørn Greipsland: Bygdegutten tok innersvingen og ble Mandals første bileier og brusfabrikant.

Oskar Kaaløy: Skipsjournal for M/B Rugg.

Gustav Reiersen: Tordenskjold var aldri i Mandal?

Atle Midthassel: Skarpretteren fra Mandal.

Roar Lie: Angiveri, en trist historie.

Torbjørn Greipsland: Kasper Greipsland druknet bare 26 år gammel.

Gustav Reiersen: Lars O. Rølland.

Kate Wohlstedt: Litt historikk om Knut I Sjøbodvika.

Mauritz Frøsland: Ålefangst ved Ålekjær.

Redaksjonskomiteen besto av:

Ulf Aanonsen (redaktør), Ragnhild Kleven, Nils Eeg Sodeland, Gustav Reiersen og Egil Johanssen.

Mandal Historielag 30 år

På medlemsmøtet 23. november orienterte styreleder om at Mandal Historielag er 30 år i 2021 etter at det ble stiftet i januar 1991. I den anledning ble de fremmøtte servert stor bløtkake til 40 personer.

Skanning av fotografisk materiale

Mandal Historielag ønsker å sikre bevaring av fotografisk materiale for allmenheten ved å skanne bilder som har interesse ut over det familiære. Etter skanning vil det digitale materialet bli overført til Agderbilder som er knyttet til Vest-Agder-museet. Sekretæren fikk innføring i arbeidet med skanning i meldingsåret. Men opplæring og praksis er ikke kommet så langt at historielaget har tatt imot materiale utenfra til skanning ennå. Koronapandemien legger også en demper på arbeidet.

Henvendelser til historielaget og annet

Mandal Historielag mottar ulike henvendelser i løpet av året. Det kan bl.a. være spørsmål knyttet til slekt og slektsgransking.

Mandal Historielag bidro sammen med Kulturkontoret i Lindesnes kommune til at etterkommere etter utvandrer fra Mandal til Minneapolis fikk tilsendt eksemplarer av Mandal bys historie og bygdebøker for Harkmark. Historielaget har også videreformidlet til medlemmene en orientering fra Stiftelsen Arkivet om muligheten for bruk og lån av utstyr på Arkivet.

Mandal Historielag er holdt orientert av Håkon Sødal om fremdriften i arbeidet med bygdeboka Halse og Harkmark III som nærmer seg utgivelse. Videre har Hans Øystein Ihme og Ole Guttorm Ihme orientert laget om planlagt heving av en gammel notbåt på Sodeland.

Mandal Historielag har fått kr 5000,- fra Lindesnes kommune til ny projektor. Denne ble kjøpt til laget ved slutten av året.

Mandal Historielag er høringsinstans for Navnekomiteen i Lindesnes kommune og har kommet med innspill til ulike navneforslag.

24. november deltok styreleder i møte med Risøbank IKS om bruken av det nyoppussede Klokkehuset der til en lokalhistorisk møteplass.

Knut Lindseth 80 år og bok om Lars O. Rølland

Mandal Historielag var medvirkende til feiringen av Knut Lindseths 80-årsdag søndag 27. juni. I den forbindelse ble det utgitt en bok av hans datter Marit Lindseth, om mandalspatrioten Lars O. Rølland. Feiringen og boklanseringen fant sted på Risøbank i strålende sommervær med rundt 130 fremmøtte. Manuskriptet var som nevnt utarbeidet av Marit Lindseth, men Håkon Sødal la alt til rette for selve bokutgivelsen. Mandal Historielag sto som formell utgiver.

Mandal bys 100-årsjubileum

Styreleder var leder av byjubileets historiekomite og dermed medlem av hovedkomiteen for jubileet. 19. januar avgjorde kommunen at hele markeringen av byjubileet blir utsatt til første halvår 2022. Pandemien la en demper på møteaktiviteten til komiteene slik at historiekomiteen bare hadde fysisk møte 15. september. En seksjon av komiteen hadde møte 18. oktober. Hovedkomiteen hadde fysiske møter 23. august, 28. september og 16. november.

Møteplan for 2022

Møteplanen for 2022 er klar og finnes på historielagets hjemmeside. Programmet er klart for vårens møter.

Medlemstall

Mandal Historielag hadde ca. 275 medlemmer ved utgangen av meldingsåret.

Mandal, 20. januar 2022

Gustav Reiersen, sekretær

 

Regnskap 2021

Scroll to Top