REFERAT STYREMØTE 08.03.22.

Til stede: Bente Christensen – Ole Guttorm Ihme – Inger Lise Nordheim – Eva Saanum – Thor
Gunnar Hansen – Gustav Reiersen. Forfall: Steinar Børresen. Hjemme hos Thor Gunnar.
1. Godkjenning av referater fra årsmøte/medlemsmøte 15.2.2022: ok.
2. Formell konstituering av styret med sekretær og kasserer: gjenvalg: Steinar Børresen:
kasserer, Gustav Reiersen: sekretær.
3. Invitasjon av leder i Agder Historielag, Birgit Atteskog, til neste styremøte 10.mai.
Leder orienterte.
4. Byjubileet, industrihistorisk foredrag og intervju av «tidsvitner» – pluss forslag til
emner å skrive om til Lindesnes avis. Leder orienterte om arbeidet med byjubileet.
5. Bygdebokarbeidet. Det blir orienteringsmøte i Buen onsdag 16. mars kl. 17.00-18.30.
6. Lars O. Rølland-arrangement og avslutning av prosjekt på Risøbank søndag 13. mars
kl 16.00. Her er det påmelding, Risøbank v/Håkon Sødal har sendt ut informasjon.
7. Forberedelser til medlemsmøtet 22.mars med Arvid Ødegård: Sørlandsruta 70 år.
Geir Sørensen blir også med og styrer bildene. Honorar kr 1500,-/ Oppgaver fordelt.
Loddsalg: her må vi anta både kontant og VIPPS. Vi orienterer om gevinst ved neste
årsmøte. Annonsen kommer.
8. Planer for andre medlemsmøter i 2022, leder orienterte:
– 24. mai: Karl Erik Larsen: Var det MTB-er fra Mandal som startet Vietnamkrigen?
– 20. september: Jorunn Eielsen Braadland har gammeldags undervisning i
skolestua i Vigmostad. Transport med veteranbuss v/Geir Sørensen.
– 18. oktober: Vi prøver å få til et foredrag v/Husfliden om draktarbeid.
– 22. november (julemøtet): Nils Reidar Christensen: Kaptein og kunstmaler
Johannes Scharffenberg (1874-1951).
9. Kjelldagen lørdag 21. mai kl. 14. Vi deltar (leder forhindret fra å møte). Det ligger til
Mandal Historielag å stille med kaffe osv.
10. Søknad om kulturmidler, kr 25 000,- fra Lindesnes kommune til bok om Adolph
Tidemands familieportrett og familien. Mandal Historielag står formelt som søker. OK
11. Søknad om kr 35 000,- til kjøp av lokalhistoriske bøker/blader etter Svein Sørensen,
fra Lindesnesfondet. OK.
12. Byjubileet og feiring på Risøbank søndag 3. juli. Opptog dagen før, lørdag 2.7. Mandal
Historielag deltar søndagen med stand for medlemsverving og salg av blader. Skal vi
stille i tidsriktige klær?
13. Kompensasjon til redaktør av Slekters gang? Thor Gunnar avklarer med Ulf mht.
beløp: vi antyder kr 4000,- per år. Utbetalingen bør skje om høsten.
14. Eventuelt:
Til pkt. 3: vi avklarer med Attestog mht. hvem som skal representere oss i Agder
Historielags styre.
Til pkt. 4: emner å skrive om til Lindesnes Avis: her bør vi diskutere godtgjørelse til
Mandal Historielag. Det antydes at Lister 24 betaler rundt kr 1000,- for slike bidrag.

Ref. v/Gustav Reiersen.
Leder melder etter møtet i sms at Ulf Aanonsen er fornøyd med avtale om kr 4000,-.

Scroll to Top