MEDLEMSMØTE, 19.11.2019. ARKEOLOGISKE FUNN I NYE E-18-TRASE.

          

FOREDRAG V/GHATTAS SAYEJ, ARKEOLOG, FYLKESKONSERVATOREN, VEST-AGDER

En hel skokk (60) fremmøtte fylte lokalet i Tidemandgården da Mandal Historielag fikk besøk av arkeolog Ghattas Sayej, som fortalte om de funn som er gjort i den fremtidige traseen for ny E-39. Utgravingene har gått over en treårsperiode i forkant av veiarbeidet, fra Døle bro til Blørstad, og der tilførselsveien ned til Mandal kommer. Særlig i området Kanten og Hageland er det gjort mange funn. Enkelte steder har de arkeologiske funnene sogar ført til justering av veitraseen. Mange av de fremmøtte på foredraget var grunneiere og beboere i de angjeldende områdene.

Pollenprøver tatt i 5-6 meters dybde er datert så langt tilbake som 7000 år f.Kr. På nedre Ime ble det registrert kokegrop datert til eldre bronsealder. Nærmere Mandalselva er det tidligere funnet et dyrkingslag datert til samme tidsperiode. Sayej viste kart over de ulike lokalitetene Stigland, Bjerland, Hageland, Gjervoldstad, Vrå og Blørstad, og hvor man har påvist funn. På Stigland fant man et felt med kokegroper og et gravfelt på Lauvstø, med dateringer fra førromersk jernalder til eldre romertid, dvs 500 f.Kr. til 200 e.Kr. På Bjerland er det påvist langhus fra Middelalderen datert til 1219 – 1284 e.Kr., og gravrøys fra folkevandringstiden, ca 400 – 570 e.Kr. På Hageland er det gjort en rekke funn. Her er det påvist flere gravrøyser, plassert i utkanten av myra. Ei myr hadde sannsynligvis en form for kultfunksjon: den kunne ikke dyrkes, man kunne ikke gå på den, den var på sett og vis et tabuområde. Myra representerte den ukjente verden, og inngav respekt. Både gjenstander og folk kunne bli ofret i myra. Et gravsted er påvist på en kolle over myra, hvorfra den døde ville ha godt overblikk over sitt rike. I området er det påvist kokegroper, ildsted og steinsettinger fra gravrøysa. Myra her går under navnet Gullmyra.  Man kan tenke seg at det en gang i tiden er gjort gullfunn her. Utgravingene nå har ikke resultert i slike funn, men mange flintredskaper dukket frem, noe spredt over myra. Kanskje er de i offerhandlinger kastet ut fra skrenten bak. Hvis noen kastet gjenstander i myrene, ville ingen våge å berøre dem eller fjerne dem. Videre viser pollenprøver fra området at her har vært jordbruk på Hageland fra 800 e.Kr. 

På Gjervoldstad er det gjort diverse steinalderfunn, f.eks. keramikk fra en gravhaug, funnet sammen med beinrester, og bryner av kvartsitt.  På Vrå er det påvist gravrøys med bautastein. Gravrøysa inneholdt et steinsatt kammer. I forbindelse med uttak av kullprøver her fant man bl.a. del av nål/spenne. Også på Blørstad er det gjort en rekke funn av gravrøyser og steinalderboplasser.  Her fant man bl.a. en ringspenne. Funnene her vil bli presentert på et eget møte (på Vigeland?) i løpet av 2020.

Hva skjer videre?  Nå avventer man politiske vedtak fra Nye Lindesnes og Lyngdal kommuner.  Når disse er på plass, vil 14 av 89 lokaliteter graves ut i løpet av 2020.  I Mandal er det registrert 24 lokaliteter, hvorav 6 skal graves ut. 

Etter foredraget ble det servert gløgg og smultringer. Folk ble sittende mens praten gikk.

Ref. v/Gustav Reiersen.

Scroll to Top