Årsberetning for Mandal historielag 2008

Årsberetning for Mandal historielag 2008

Styret i 2008 har vært:

  • Helga Saanum, formann
  • Per H. Iversen, sekretær
  • Astrid C. Salvesen Walther, kasserer
  • Reidun Udø, styremedlem
  • Kjell Ove Sætren, styremedlem
  • Thorbjørn Rugland, styremedlem
  • Aase Pedersen, styremedlem

Revisorer har vært:
Helge Klev og Nils Reidar Christensen.
Valgkomité har vært:
Sigurd R. Walther (leder), Bente Askildsen, Marion Lundevik, Mona Tronstad.

Det har vært 6 styremøter og 6 medlemsmøter.

Årsmøtet var 22. januar og her gjennomgikk årsmøtet de faste årsmøtesakene så som årsberetning, regnskap og valg.

Bilde gitt av Per Thomas Govertsen, ble vunnet av Aase Pedersen.

Kåseriet på årsmøtet var ved Agnete Kjellin og hadde tittelen ”Kvinner i Mandalsdistriktet”. Hun framhevet spesielt følgende: Kari Harkmark, Gierts Kari, Valborg Valand, Anna Helgesen, Ellen Gledisch og Marta Steinsvik. Hadde en liten historie om hver av disse. Hun avsluttet med et historisk bakteppe om hvordan kvinner kom med i det politiske liv og utviklingen i kampen for likestilling. Ca. 40 til stede.

Styret foretok i høstsemesteret en registrering og opprydding i historielagets arkiv som omfatter bøker, videoer, dvd’er og diverse annet materiale.

På møtet 11. mars kåserte Hans Skoie om bydelen Buøya. Han tok for seg tre perioder: førkrigsperioden, krigsperioden og etterkrigsperioden. Gjennomgikk utviklingen i hver periode og hvilken betydning de hadde for byutviklingen. Ca. 45 til stede.

Medlemsmøtet 15. april var om bruken av dødsstraff på Agder i årene 1608 til 1660. Kåsør var forsker Terje Sødal fra Universitetet i Agder. Han gjennomgikk først bruken av dødsstraff og hvordan den praktiseres i verden i dag. Deretter gikk han gjennom en rekke dødsstraffer. Særlig detaljert fortalte han om en rettssak fra Holum i 1648 hvor en mann ble henrettet for drap. Det ble påvist hvordan Mosebøkene og budene influerte på straffeloven. Ca. 30 til stede.

Lørdagen etter 17. mai var det ”kjelldagen” på Østerland. Historielaget deltok..

Søndag 31. august var historielaget på busstur til Spangereid. Med var ca. 30 av lagets medlemmer. I kirken var det et foredrag av Bjørn Gabrielsen som fortalte historien til den nå 900 år gamle kirken. Etterpå var det omvisning på området rundt kirken hvor det er påvist flere hundre gamle gravhauger. Vi besøkte Spangereidkanalen og fikk høre historien om denne. Lunsj hadde vi på kaféen ”De fire årstider”. På hjemturen var vi innom det store, nye og moderne havneområdet på Båly.

Den 14. oktober var første medlemsmøte på høsten. Da kåserte Else Kleveland om Henrik Wergeland. Hun trakk opp et historisk bilde av Norge på begynnelsen av 1800-tallet. Henrik Wergelands liv ble gjennomgått. Deretter tok hun for seg diktningen og imponerte med å kunne utenat lange dikt og prosautdrag. Ca. 30 til stede.

Dag Hunstad kåserte 4. november om Wilh. Krag og ”sørlands”-begrepet. Dette er en del av forskningen mot en doktorgrad. Han viste hvordan regionale begrep var i bruk i tidligere tider. 16. mars 1902 kom Krag med sin kronikk i ”Morgenbladet” hvor han introduserte ”Sørlandet”. Han ønsket at det skulle nedfelle seg i kunst og kultur, særlig i muséer. I 1910 var begrepet nokså rotfestet, men først da Stortinget med 80 mot 40 stemmer bestemte at jernbanen til Stavanger skulle hete ”Sørlandsbanen”, var navnet endelig fastslått. Ca. 35 til stede.

Den 8. og 9. november deltok Mandal Historielag, sammen med kommunen, Kirken og Sjømannsforeningen i en markering av 90årsdagen for avslutningen av 1. verdenskrig. Lørdag ble det satt opp en film på kinoen som het ”En dag uten krig”. Søndag var dette tema i gudstjenesten. Etter gudstjenesten var en markering ved de engelske gravene av sjøfolk som ble funnet omkommet i Mandalsskjærgården etter Jyllandslaget. På kvelden var det en markering på Risøbank med taler, musikk og servering av engelske sandwich og te. Det vil antakelig bli laget et eget hefte om denne markeringen.

Julemedlemsmøtet var 2. desember. Her kåserte Nils Reidar Christensen om Kokosøyene og den mandalske tilknytning til disse. Han gikk inn på bakgrunnsmaterialet sitt og hadde lagt ned et imponerende arbeid med å sette sammen dette. Historien til Kokosøyene ble gjennomgått og hvordan sjøfolk fra Mandal etter hvert kom inn i coprafarten. Mest inntrykk gjorde det likevel når han fortalte om seilturen som mannskapet fra Mandal gjorde med seileren ”Clurny Ross” fra Skottland til Kokosøyene. En tur som tok 141 dager rundt ”Kapp det gode håp”. I 1978 overtok Australia øyene etter å ha kjøpt dem av Cluny Ross familen. Ca. 50 til stede.

Styret har besluttet å kjøpe inn audiovisuelt utstyr som kan stilles til disposisjon til foredragsholderne på medlemsmøtene.

Det gjøres igjen oppmerksom på historielagets hjemmesider www.mandalhistorielag.no.

”Slekters gang” ble besluttet delt ut på årsmøtet 20. januar 2009.

Styret har forslått at medlemskontingenten fortsatt skal være kr. 100,-.

Heftet har denne gang en egen verveside slik at det skal være lett å melde seg inn i historielaget. Medlemmene oppfordres til å verve nye historielagsmedlemmer.

Mandal Historielag har 192 medlemmer i 2008. Antallet er ganske konstant. Laget har ett æresmedlem, Jan Tage Olsen.

Alle Medlemsmøtene har vært i Tidemandgården.

Per H. Iversen
sekretær
Scroll to Top