ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2017.

ÅRSBERETNING 2017 MANDAL HISTORIELAG

Årsmøtet 23.januar ble holdt i Tidemandgården med 40 personer til stede. Thor G.Hansen ønsket
velkommen. Dokumenter var på forhånd lagt ut på bordene.
Innkallingen var som vanlig annonsert to ganger i Lindesnes i januar, og ble godtatt.
Som møteleder ble valgt Thor G. Hansen.
Som referent ble valgt Anne L. Støhlmacher Falk.
Til å underskrive protokollen ble valgt Marie Pedersen og Petter Westermoen.
Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt og er som følger:
Leder: Thor Gunnar Hansen – et år.
Styremedlemmer:
Gunhild H. Sveinall – et år
Anna Solheim – et år
Anne L. Støhlmacher Falk – et år
Johanna D. Nilsen – 2 år
Inger Lise Nordheim – 2 år
Gustav Reiersen – 2 år
Revisor: Helge Klev og Nils Reidar Christensen – 1 år
Valgkomite: Dag Buø, Astrid C. Salvesen Walther, og Egil Johansen – 1 år

Eventuelt: Forslag om at «Vedtekter for Mandal Historielag» revideres. Styret har gjennomgått vedtektene og vedtatt at disse følger normalvedtekter for historielag.
Leder for redaksjonskomiteen i skrivet «Slekters Gang», Ulf Aanonsen, ønsker flere medlemmer i komiteen og også folk som kan bidra med stoff.
Astrid C.Salvesen Walther takkes for 25 år i styret i Mandal Historielag. Også Svein O. Johannessen og Egil Johansen takkes for deltakelse i styret.
Trekning av årets gevinst, et trykk av Ottar Helge Johannessen, ble vunnet av Terje Thomassen.
Den offisielle delen av årsmøtet var over, og Thor G. Hansen introduserte kveldens kåsør, Terje Thomassen. Han fortalte om «Lindesnesregionens del av hermetikkeventyret i Norge»,
Og viste mange flotte etiketter fra forskjellige produkter.

Medlemsmøtet 21.mars
Thomas Olsen fra Statsarkivet i Kristiansand fortalte og viste bilder. Tittelen på hans foredrag var
«Fattigomsorg i Mandal og Halse fra 1900 til 1920».

Medlemsmøtet 23. mai
Pål Nymoen, arkeolog ved Norsk Maritimt Museum, fortalte om kulturminner under vann på Agder.
Kjelldagen, som vanligvis finner sted første lørdag etter 17.mai, og er en dugnad ved laksestigene på
Østerland, ble i 2017 avlyst på grunn av uvær og tungt regn. Dugnaden er et samarbeid med
Østerlandske fiskerier, Mandal Kystlag, Mandals Byselskap, Friluftsrådet i Lindesnesregionen og
Holum Historielag.

Medlemsmøtet 19.september
Kathrine Bringsdal viste flotte bilder av drakter både fra Aust- og Vest-Agder-museene helt tilbake fra
1700-tallet og fortalte om stoffer importert fra utlandet som ble brukt til å fremstille folkedrakter på
Agder.

Medlemsmøtet 24.oktober
Birgitte Sørensen, leder for Mandal Museum, fortalte om «Demokratiutvikling i Mandal gjennom 200
år, fra 1700 til 1913, med hovedvekt på hendelsene i 1814″. Det ble vist kart over Mandal langs elva
og skissert hvordan de viktigste embeter lå langs elva i Holum på 1700-tallet.

Medlemsmøtet 28.november
Per Arvid Åsen fra Naturmuseum og Botanisk Hage ved UIA viste flotte bilder og kåserte under
tittelen: «Hagebruk og hagevekster på sørlandske fyr med vekt på Vest-Agder». Vi fikk høre om
hvordan store husholdninger dyrket mye av maten de spiste på skrinn jord og at noen steder måtte
de ta inn matjorda for at den ikke skulle bli skylt på havet i vinterstormene.
Styremøter
Det ble holdt 6 styremøter hos Anne L.Støhlmacher Falk i Veverigata.
Slekters Gang:
Ulf Aanonsen fortalte kort om årets utgave av «Slekters Gang». Innholdet har i år hovedvekt på
Furulunden:
«Glimt fra historien om Furulunden» av Knut Lindseth.
«Veien Mandal – Lundevik», dokument fra Statsarkivet 1955, levert av Hans Tregde. Lande per
Tregde, eier Martin Madsen, Sånum.
«Ved reisens slutt», minneord om Søren O. Saanum (1866-1947) av Einar Holmer Hoven.
«Gaarden Saanum» av Søren O. Saanum
Artikler i Lindesnes Avis:
«Da det ikke var noe Mandal» av Niels Johannessen
04-09-1950 «Interessante opplysninger om Mandal fra langt tilbake» etter «Knut i Bokta»
«Skriveren på Tuftenes» av T.C.Lunde 1950
«Kirken på Saanum» av T.C.Lunde 24-02 – 1954
«Vestnes er en gang i tida vokset opp av vannet», artikkel i Lindesnes 02-06-1950

Redaksjonskomiteen besto av Ulf Aanonsen, Ragnhild Kleven, Gustav Reiersen, Nils Eeg Sodeland og
Leon Bang-Hetlevik
Nytt format på «Slekters Gang». Opplaget er økt fra 300 til 500 eks.
Medlemmer: Mandal Historielag hadde i 2017 240 betalende medlemmer og fire æresmedlemmer.
Æresmedlemmene er (i alfabetisk rekkefølge): Per Iversen, Jan Tage Olsen, Fridtjov Rasmussen og
Sigurd Walther.
I desember hadde Styret i Historielaget vervekampanje to ganger på Torvet sammen med
Furulundens venner. Det meldte seg 16 nye medlemmer til Historielaget.
På alle medlemsmøtene har det vært enkel servering. Lotteriet gir inntekter til å dekke serveringen.

Thor Gunnar Hansen Anne Lill Støhlmacher Falk
Styreleder Sekretær

Scroll to Top